Statut

STATUT
Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego – Szkoły
Mistrzostwa Sportowego Związku Piłki Ręcznej w
Polsce.
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1
1. Szkoła nosi nazwę: Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące – Szkoła
Mistrzostwa Sportowego Związku Piłki Ręcznej w Polsce w Płocku.
2. Nazwę w pełnym brzmieniu, o której mowa w ust. 1, używa się na
pieczęciach i stemplach.
3. Szkoła może używać skrótu swojej nazwy w brzmieniu: „NLO – SMS
ZPRP w Płocku”.
§ 2
Szkoła ma siedzibę w Płocku, przy ul. Kilińskiego 4.
§ 3
1. Szkoła działa na podstawie:
1) ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty /Dz. U. z 2004 r. Nr
256, poz. 2572 z późn. zm./;
2) ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie /Dz. U. Nr 127, poz. 857 z
poźn. zm./;
3) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 października
2012 r. w sprawie warunków tworzenia, organizacji oraz działania
oddziałów sportowych, szkół sportowych oraz szkół mistrzostwa
sportowego /Dz. U. z 2012, poz. 1129/;
4) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia
2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i
niepublicznych szkołach i placówkach /Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z
poźn. zm. /;
5) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w
sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych /Dz. U. z
2012 r., poz. 204/;

6) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 r. w
sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych
/Dz. U. Nr 97, poz. 624 z późn. zm./;
7) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r.
w sprawie warunków oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i
słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach
publicznych /Dz. U. Nr 83, poz. 562 z poźn. zm./;
8) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia
2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego /Dz. U. z 2002 r. Nr 46,
poz.432 z poźn. zm./;
9) innych właściwych przepisów prawa powszechnie obowiązującego;
10) niniejszego statutu.
2. Szkoła stosuje się także do postanowień Konwencji o Prawach Dziecka
oraz innych przepisów międzynarodowych, dotyczących praw człowieka.
3. Szkoła stosuje ponadto przepisy wewnętrzne Związku Piłki Ręcznej w
Polsce dotyczące funkcjonowania szkół mistrzostwa sportowego w piłce ręcznej
oraz udziału zespołów sportowych tych szkół w ogólnokrajowych rozgrywkach,
a w szczególności postanowienia:
1) statutu Związku Piłki Ręcznej w Polsce;
2) uchwały nr 34/02 Zarządu ZPRP z dnia 15 października 2002 r. w sprawie
Regulaminu wynagradzania pracowników niepublicznych liceów
ogólnokształcących – szkół mistrzostwa sportowego Związku Piłki
Ręcznej w Polsce;
3) uchwały nr 54/00 Zarządu ZPRP z dnia 24 lipca 2000 r. w sprawie statusu
zawodników-uczniów szkół mistrzostwa sportowego ZPRP oraz zasad ich
uczestnictwa w rozgrywkach /tekst jedn. z 2012 r./.
§ 4
1. Szkoła jest niepubliczną szkołą ponadgimnazjalną w rozumieniu art. 82
-84 ustawy, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 1.
2. Szkoła jest szkołą mistrzostwa sportowego w rozumieniu przepisów
rozporządzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 3.
3. Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej w rozumieniu art. 7
ust. 3 ustawy, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 1.
4. Organem prowadzącym Szkołę jest Związek Piłki Ręcznej w Polsce z
siedzibą w Warszawie, przy ul. Puławskiej 300, zwany dalej „ Związkiem” lub
w skrócie „ZPRP”.
5. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad Szkołą jest
Kuratorium Oświaty w Warszawie – Delegatura w Płocku.

§ 5
1. Szkoła używa pieczęci zgodnie z przepisami ustawy z dnia 31 stycznia
1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach
państwowych /Dz. U. z 2005 r. Nr 235, poz. 2000 z późn. zm./.
2. Szkoła może posiadać własny sztandar, godło oraz ceremoniał szkolny.
Rozdział 2
Cele i zadania Szkoły
§ 6
Celami Szkoły są:
1) umożliwienie młodzieży uzdolnionej sportowo zdobycia wiedzy i
umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia Szkoły i
zdania egzaminu maturalnego;
2) przygotowanie młodzieży do wyczynowego uprawiania piłki ręcznej na
poziomie mistrzowskim, do udziału w rozgrywkach sportowych oraz
reprezentowania barw narodowych w tym sporcie, a także do uzyskania
przez absolwentów Szkoły uprawnień instruktora piłki ręcznej;
3) zapewnienie uczniom i zawodnikom opieki medycznej oraz bezpiecznych
warunków odbywania nauki i szkolenia sportowego;
4) wszechstronne przygotowanie uczniów do życia i pracy oraz optymalne
rozwinięcie ich zdolności, a także umożliwienie im podtrzymywania
poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i religijnej.
§ 7
Dla realizacji celu, o którym mowa w § 6 pkt 1, Szkoła w szczególności:
1) realizuje obowiązkowe programy nauczania uwzględniające podstawy
programowe, w trzyletnim okresie kształcenia w liceach
ogólnokształcących;
2) stosuje zasady klasyfikowania i promowania uczniów oraz
przeprowadzania egzaminów według zasad ustalonych przez Ministra
Edukacji Narodowej;
3) prowadzi dokumentację przebiegu nauczania ustaloną dla szkół
publicznych;
4) zatrudnia nauczycieli przedmiotów obowiązkowych posiadających
kwalifikacje określone dla nauczycieli szkół publicznych;

5) posiada bazę lokalową i techniczną wraz z wyposażeniem dydaktycznym
oraz kadrą zarządzającą, umożliwiające realizację programu, o którym
mowa w pkt 1.
§ 8
1. Dla realizacji celu, o którym mowa w § 6 pkt 2, Szkoła w
szczególności:
1) stosuje odpowiedni system rekrutacji uczniów do Szkoły;
2) realizuje program szkolenia sportowego zatwierdzony przez ZPRP;
3) zatrudnia kadrę trenerską z uprawnieniami w zakresie piłki ręcznej;
4) zapewnia bazę sportową umożliwiającą prowadzenie zajęć sportowych,
treningów i zawodów w piłce ręcznej oraz odnowę biologiczną;
5) organizuje i realizuje zajęcia sportowe w piłce ręcznej, treningi,
zgrupowania i obozy sportowe;
6) tworzy w ramach Szkoły zespoły sportowe w piłce ręcznej oraz zapewnia
im udział w rozgrywkach prowadzonych przez ZPRP;
7) umożliwia udział uczniów Szkoły w akcjach szkolenia centralnego kadr
narodowych i reprezentacji Polski;
8) organizuje dla uczniów ostatnich klas liceum kursy umożliwiające
uzyskanie tytułu instruktora piłki ręcznej.
2. Szkoła stwarza uczniom optymalne warunki umożliwiające łączenie
zajęć sportowych z realizacją programu dydaktycznego w szczególności
poprzez:
1) opanowanie wiedzy na zajęciach dydaktycznych;
2) dostosowanie terminów ferii letnich i zimowych do terminarza rozgrywek
ligowych i reprezentacyjnych;
3) umożliwienie wybitnym sportowcom wyczynowym realizacji
indywidualnego programu i toku nauki;
4) opracowanie i realizację uzupełniającego się wzajemnie tygodniowego
rozkładu zajęć dydaktycznych i sportowych.
§ 9
1. Dla realizacji celu, o którym mowa w § 6 pkt 3, Szkoła w
szczególności:
1) zawiera umowy o realizację nie rzadziej niż co pół roku podstawowych
badań lekarskich uczniów;
2) zawiera umowy o realizację na rzecz uczniów Szkoły badań
diagnostycznych oraz specjalistycznej opieki medycznej;
3) czuwa nad aktualizacją przez uczniów Szkoły ich książeczek zdrowia,
które upoważniają ich do udziału w zajęciach i zawodach sportowych.
5
2. Dla zapewnienia bezpiecznych warunków odbywania nauki i
uprawiania sportu Szkoła w szczególności:
1) sprawuje kontrolę nad stanem technicznym pomieszczeń oraz urządzeń
dydaktycznych i sportowych;
2) sprawuje kontrolę nad obecnością uczniów Szkoły na zajęciach
dydaktycznych i sportowych;
3) wykonuje bezpośrednią opiekę nad uczniami Szkoły w czasie zajęć
pozalekcyjnych, wycieczek, obozów, pobytu w internacie, itp.
§ 10
1. Dla realizacji celu, o którym mowa w § 6 pkt 4, Szkoła w
szczególności:
1) pobudza świadomość narodową i przeżycia patriotyczne uczniów Szkoły
oraz akcentuje wychowawczą rolę rodziny;
2) realizuje program wdrażania treści regionalnych;
3) prowadzi edukację ekologiczną;
4) organizuje lekcje religii lub etyki.
2. Dla realizacji celów wychowawczych Szkoła ponadto:
1) powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednego z
nauczycieli uczących w tym oddziale;
2) zatrudnia pedagoga szkolnego lub współpracuje z poradniami
psychologiczno-pedagogicznymi i innymi instytucjami świadczącymi
poradnictwo i specjalistyczną pomoc;
3) umożliwia realizację indywidualnych toków nauczania dla szczególnie
uzdolnionych uczniów Szkoły;
4) organizuje ścisłą współpracę nauczycieli przedmiotów obowiązkowych,
wychowawców i trenerów z rodzicami lub opiekunami prawnymi
uczniów Szkoły.
Rozdział 3
Związek Piłki Ręcznej w Polsce
§ 11
1. Związek Piłki Ręcznej w Polsce jako organ prowadzący Szkołę:
1) zapewnia warunki lokalowe Szkoły;
2) nadaje Szkole statut i dokonuje jego zmian;
3) powołuje i odwołuje dyrektora Szkoły;
4) zatwierdza strukturę organizacyjną Szkoły;
5) zatwierdza preliminarz budżetowy Szkoły;
6) ustala zasady wynagradzania pracowników Szkoły;
6
7) ustala zasady rekrutacji uczniów;
8) podejmuje inne decyzje określone w statucie.
2. Przez warunki lokalowe Szkoły należy w szczególności rozumieć
zapewnienie:
1) warunków prowadzenia zajęć dydaktycznych (sale lekcyjne);
2) warunków prowadzenia zajęć sportowych (sale treningowe, hale
sportowe, pomieszczenia odnowy biologicznej itd.);
3) pomieszczeń umożliwiających zakwaterowanie uczniów (internat) oraz
ich wyżywienie /stołówka oraz pomieszczenia pomocnicze/;
4) warunków administracyjnych funkcjonowania Szkoły (biura).
§ 12
1. ZPRP sprawuje nadzór nad działalnością Szkoły w zakresie spraw
administracyjnych i finansowych, w szczególności nad:
1) prawidłowością dysponowania przyznanymi Szkole środkami
publicznymi oraz pozyskanymi przez Szkołę środkami pochodzącymi z
innych źródeł;
2) prawidłowością gospodarowania mieniem Szkoły;
3) przestrzeganiem obowiązujących przepisów w zakresie bhp pracowników
i uczniów Szkoły;
4) przestrzeganiem przepisów dotyczących organizacji pracy Szkoły.
2. Nadzór, o którym mowa w ust. 1, może być wykonywany przy
pomocy środków określonych w art. 33 ust. 3 ustawy o systemie oświaty.
Rozdział 4
Organy Szkoły
§ 13
Organami Szkoły są:
1) dyrektor Szkoły,
2) rada pedagogiczna Szkoły.
§ 14
1. Dyrektora Szkoły powołuje i odwołuje Prezes Związku Piłki Ręcznej w
Polsce.
7
2. Dyrektorem Szkoły może być osoba, która posiada:
1) wyższe wykształcenie i kwalifikacje pedagogiczne oraz co
najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej w pełnym wymiarze
czasu pracy;
2) kwalifikacje trenera piłki ręcznej co najmniej I klasy.
3. Po zasięgnięciu opinii Kuratorium Oświaty w Warszawie – Delegatura
w Płocku stanowisko dyrektora Szkoły można powierzyć także osobie, która
spełnia wymagania wymienione w ust. 2 pkt 1 lub pkt 2. Postanowienie § 17
ust. 1 stosuje się.
4. Odwołanie dyrektora, o którym mowa w ust. 2, może nastąpić w trybie
określonym w art. 38 ustawy o systemie oświaty.
§ 15
1. Dyrektor Szkoły kieruje działalnością Szkoły oraz reprezentuje ją na
zewnątrz.
2. Do kompetencji dyrektora Szkoły należy w szczególności:
1) wykonywanie czynności związanych ze sprawowaniem nadzoru
pedagogicznego w Szkole;
2) sprawowanie nadzoru nad realizacją programu szkolenia sportowego w
Szkole;
3) sprawowanie opieki nad uczniami;
4) wykonywanie uchwał rady pedagogicznej, podjętych w ramach jej
kompetencji stanowiących;
5) dysponowanie środkami finansowymi określonymi w planie finansowym
Szkoły;
6) organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi
Szkoły;
7) wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa
uczniom i pracownikom Szkoły;
8) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych.
3. Do obowiązków dyrektora Szkoły należy także:
1) współdziałanie ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli
w zakresie podnoszenia kwalifikacji nauczycieli oraz trenerów;
2) stwarzanie warunków do działania w Szkole wolontariatu, organizacji
harcerskich oraz innych stowarzyszeń młodzieżowych i sportowych.
§ 16
1. Dyrektor Szkoły pełni funkcję pracodawcy dla zatrudnionych w Szkole
nauczycieli, trenerów i pozostałych pracowników administracyjnych.
8
2. Dyrektor Szkoły w szczególności decyduje w sprawach:
1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli i innych pracowników Szkoły;
2) przyznawania nagród i wymierzania kar porządkowych nauczycielom i
innym pracownikom Szkoły;
3) występowania z wnioskami – po uzyskaniu opinii rady pedagogicznej – w
sprawach odznaczeń i wyróżnień dla nauczycieli i pozostałych pracowników
Szkoły.
§ 17
1. Stanowisko wicedyrektora Szkoły należy utworzyć, jeżeli:
1) dyrektor Szkoły nie ma uprawnień do sprawowania nadzoru pedagogicznego,
albo
2) dyrektor Szkoły nie ma uprawnień do kierowania działalnością sportową
Szkoły.
2. Stanowisko wicedyrektora tworzy dyrektor Szkoły i określa zakres jego
praw i obowiązków.
3. Za zgodą Prezesa ZPRP dyrektor Szkoły może utworzyć stanowisko
wicedyrektora także w innych sytuacjach niż wymienione w ust. 1.
4. W przypadku nieobecności dyrektora Szkoły zastępuje go
wicedyrektor, a jeżeli nie utworzono stanowiska wicedyrektora – inny
nauczyciel lub pracownik Szkoły wyznaczony przez Prezesa ZPRP.
§ 18
1. Rada pedagogiczna jest organem kolegialnym Szkoły w zakresie
kształcenia, wychowania i opieki.
2. W skład rady pedagogicznej wchodzą:
1) dyrektor Szkoły,
2) nauczyciele przedmiotów ogólnych,
3) trenerzy piłki ręcznej.
3. Dyrektor Szkoły pełni funkcję przewodniczącego rady pedagogicznej.
Do jego zadań w tym zakresie należy:
1) zwoływanie posiedzeń rady oraz ustalanie porządku obrad,
2) kierowanie obradami rady pedagogicznej i podpisywanie podjętych przez nią
uchwał.
9
§ 19
1. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:
1) zatwierdzanie planów pracy Szkoły,
2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów
Szkoły,
3) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz trenerów,
4) podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia z listy uczniów Szkoły.
2. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:
1) organizację pracy Szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i
pozalekcyjnych,
2) projekt planu finansowego Szkoły,
3) wnioski o przyznanie nauczycielom i trenerom odznaczeń, nagród i
wyróżnień,
4) inne istotne sprawy dotyczące funkcjonowania Szkoły.
3. Rada pedagogiczna może wystąpić do Prezesa ZPRP z wnioskiem:
1) o zmianę statutu Szkoły,
2) o odwołanie dyrektora lub wicedyrektora Szkoły.
§ 20
1. Rada pedagogiczna działa na zebraniach plenarnych na podstawie
regulaminu uchwalonego przez radę.
2. Zebrania rady są zwoływane przed rozpoczęciem roku szkolnego, po
zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz w miarę
bieżących potrzeb.
3. Zebrania rady mogą być organizowane również na wniosek Kuratorium
Oświaty w Warszawie – Delegatura w Płocku, Prezesa ZPRP albo co najmniej
1/3 ogółu członków rady.
4. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane.
5. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością
głosów w obecności co najmniej połowy członków rady.
6. W zebraniach rady pedagogicznej mogą brać udział, z głosem
doradczym, osoby zaproszone przez przewodniczącego za zgodą lub na wniosek
rady pedagogicznej.
7. Osoby biorące udział w zebraniach rady są obowiązane do zachowania
w tajemnicy spraw poruszanych w czasie tych zebrań.
10
§ 21
1. Dyrektor Szkoły – w porozumieniu z radą pedagogiczną – może
utworzyć radę rodziców oraz samorząd uczniowski, a także określić
kompetencje tych organów.
2. Jeżeli organy, o których mowa w ust. 1, nie zostaną utworzone, ich
kompetencje ustawowe wykonuje rada pedagogiczna.
§ 22
1. Dyrektor Szkoły w wykonaniu swoich zadań współpracuje z radą
pedagogiczną oraz innymi organami i organizacjami działającymi w Szkole.
2. Dyrektor Szkoły wstrzymuje wykonanie uchwały rady pedagogicznej
podjętej w ramach jej kompetencji stanowiących, jeżeli stwierdzi, że jest ona
niezgodna z przepisami prawa, oraz powiadamia o tym fakcie Kuratorium
Oświaty w Warszawie – Delegatura w Płocku i Prezesa ZPRP.
§ 23
1. Od decyzji dyrektora Szkoły w sprawach wynikających z nadzoru
pedagogicznego służy odwołanie do Kuratorium Oświaty w Warszawie –
Delegatura w Płocku.
2. Od decyzji dyrektora Szkoły w sprawach innych niż wymienione w
ust. 1 służy odwołanie do Prezesa ZPRP.
3. Od uchwał rady pedagogicznej podjętych w ramach jej kompetencji
stanowiących przysługuje odwołanie do Kuratorium Oświaty w Warszawie –
Delegatura w Płocku, z zastrzeżeniem § 22 ust. 2.
4. Odwołanie składa się na piśmie, w terminie 14 dni od daty otrzymania
decyzji lub uchwały, za pośrednictwem organu, który podjął tę decyzję lub
uchwałę.
Rozdział 5
Organizacja pracy Szkoły
§ 24
1. Szkoła działa w danym roku szkolnym na podstawie arkusza
organizacyjnego opracowanego przez dyrektora Szkoły i zatwierdzonego przez
radę pedagogiczną Szkoły.
11
2. Dokument, o którym mowa w ust. 1, obejmuje:
1) plan organizacyjny na dany rok szkolny;
2) plan nauczania na dany rok szkolny;
3) plan finansowy na dany rok budżetowy.
§ 25
1. Plan organizacyjny Szkoły na dany rok określa w szczególności:
1) terminy początku i zakończenia roku szkolnego;
2) terminy ferii zimowych;
3) dodatkowe dni wolne od nauki;
4) inne postanowienia dotyczące organizacji zajęć w dni wolne, zajęć
nadobowiązkowych, wyrównawczych itd.
2. Plan organizacyjny Szkoły, o którym mowa w ust. 1, powinien być
sporządzony z uwzględnieniem postanowień rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej wymienionego w § 3 ust. 1 pkt 8.
§ 26
1. Plan nauczania Szkoły określa szczegółową organizację nauczania,
wychowania i opieki w danym roku szkolnym.
2. W planie organizacyjnym Szkoły zamieszcza się w szczególności
program tematyczny w zakresie przedmiotów obowiązkowych, wykaz
nauczycieli oraz przydział godzin, a także wykaz uczniów i wychowanków
internatu.
§ 27
1. Podstawową jednostką organizacyjną Szkoły jest oddział.
2. Oddział tworzą uczniowie, którzy w danym roku szkolnym uczą się
wszystkich przedmiotów ogólnokształcących określonych planem nauczania,
zgodnym z odpowiednim ramowym planem nauczania.
3. Oddział może liczyć nie więcej niż 20 uczniów.
§ 28
1. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć
dydaktycznych, wychowawczych i sportowych określa tygodniowy rozkład
zajęć, ustalony przez dyrektora Szkoły.
2. Przy opracowaniu rozkładu zajęć, o którym mowa w ust. 1, należy mieć
na uwadze, aby proces dydaktyczny i zajęcia sportowe nie kolidowały ze sobą,
lecz wzajemnie się uzupełniały.
12
§ 29
1. Godzina lekcyjna w Szkole trwa 45 minut.
2. Zajęcia szkolne odbywają się w godzinach 7, 00 – 20, 30.
3. Zajęcia lekcyjne odbywają się w obiektach Zespołu Szkół
Technicznych w Płocku, ul. Kilińskiego 4.
4. Zajęcia sportowe są realizowane w obiektach sportowo-rekreacyjnych,
które uwzględniają specyfikę piłki ręcznej.
5. Poza zajęciami obowiązkowymi uczniowie Szkoły mają możliwość
uczestniczenia w zajęciach pozalekcyjnych lub kołach zainteresowań
tworzonych zgodnie z potrzebami, a także w innych zajęciach rozwijających ich
indywidualne zainteresowania.
§ 30
1. Ocenianie i klasyfikowanie oraz promowanie uczniów Szkoły odbywa
się zgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji
Narodowej, o którym mowa w § 3 ust.1 pkt 7.
2. W Szkole obowiązuje Ocenianie Wewnątrzszkolne, oparte na
przepisach wymienionych w ust. 1, uchwalone przez radę pedagogiczną Szkoły.
3. Dokument, o którym mowa w ust. 2, stanowi integralną część
niniejszego statutu.
§ 31
1. W czasie trwania nauki w Szkole uczniowie mogą korzystać z internatu
i stołówki.
2. Prawa i obowiązki wychowanków internatu oraz szczegółowe zasady
funkcjonowania internatu określa Regulamin Internatu Szkoły, stanowiący
załącznik do niniejszego statutu.
3. Regulamin Internatu Szkoły ustala dyrektor Szkoły i dokonuje jego
zmian.
4. Koszty związane z korzystaniem przez uczniów Szkoły z internatu i
stołówki są pokrywane przez Szkołę .
§ 32
1. W ramach Szkoły działają zespoły piłki ręcznej pod nazwą „SMS
NLO Płock”.
2. Członkami zespołów, o których mowa w ust. 1, są uczniowie Szkoły.
13
3. Zespoły „SMS NLO Płock” mają prawo uczestniczenia w
ogólnokrajowym systemie współzawodnictwa w piłce ręcznej na szczególnych
zasadach określonych przez ZPRP.
Rozdział 6
Pracownicy Szkoły
§ 33
1. Dla realizacji swoich zadań Szkoła zatrudnia:
1) nauczycieli obowiązkowych zajęć edukacyjnych;
2) trenerów piłki ręcznej prowadzących szkolenie sportowe;
3) pracowników administracyjnych i obsługi zapewniających bieżące
funkcjonowanie Szkoły.
2. W Szkole można zatrudnić również, w miarę potrzeb i w zakresie
możliwości finansowych, psychologa, technologa żywienia, dietetyka,
intendenta, magazynierów, konserwatorów, specjalistów z zakresu rehabilitacji
i odnowy biologicznej oraz innych specjalistów z zakresu sportu.
§ 34
1. Stosunek pracy z nauczycielem, trenerem lub innym pracownikiem
Szkoły nawiązuje się na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia lub
umowy o świadczenie usług dydaktycznych lub szkoleniowych.
2. Zasady wynagradzania pracowników Szkoły zatrudnionych na
podstawie umowy o pracę określa Regulamin ustalony uchwałą Zarządu ZPRP
wymienioną w § 3 ust. 3 pkt 2.
3. Zasady wynagradzania innych pracowników Szkoły określają
indywidualne umowy cywilnoprawne.
§ 35
Stanowisko nauczyciela może zajmować osoba, która:
1) posiada wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym;
2) przestrzega podstawowych zasad moralnych;
3) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania zawodu
nauczyciela.
14
§ 36
1. Formalnego przydziału przedmiotów nauczania, wychowawstw,
czynności służbowych, opieki nad kołami, organizacjami i pracownikami
dokonuje dyrektor Szkoły na początku każdego roku szkolnego.
2. Przydział, o którym mowa w ust. 1, stanowi dokumentację pracy
Szkoły.
§ 37
1. Nauczyciele przedmiotów ogólnych są obowiązani w szczególności do:
1) realizacji podstaw programowych, wychowania i opieki w przydzielonych
oddziałach i grupach w celu osiągnięcia w stopniu optymalnym celów
Szkoły ustalonych w programach i w planach rozwoju Szkoły;
2) wzbogacania własnego warsztatu pracy przedmiotowej i wychowawczej;
3) wspierania rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i
zainteresowań swoimi postawami i działaniami pedagogicznymi;
4) bezstronnego i obiektywnego oraz sprawiedliwego oceniania i
traktowania wszystkich uczniów;
5) prawidłowego prowadzenia dokumentacji pedagogicznej przedmiotu lub
koła zainteresowań.
2. Nauczyciele przedmiotów ogólnych mają prawo w szczególności do:
1) decydowania o doborze metod, form organizacyjnych, podręczników,
lektur szkolnych i środków dydaktycznych w nauczaniu swoich
przedmiotów;
2) decydowania o treści programu koła zainteresowań i zajęć
fakultatywnych, przygotowujących do egzaminu maturalnego;
3) decydowania o ocenie bieżącej, semestralnej i rocznej uczniów;
4) współdecydowania o ocenie uczniów z zachowania;
5) wnioskowania w sprawach nagród i wyróżnień oraz kar porządkowych i
dyscyplinarnych dla swoich uczniów.
3. Nauczyciele przedmiotów ogólnych ponoszą odpowiedzialność przed
dyrektorem Szkoły za:
1) poziom wyników dydaktyczno-wychowawczych w swoich przedmiotach
oraz w oddziałach i grupach stosownie do realizowanego programu i
warunków ich działania;
2) stan warsztatu pracy, sprzętów i urządzeń oraz przydzielonych im
środków dydaktycznych.
4. Nauczyciele przedmiotów ogólnych ponoszą odpowiedzialność
również za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów, a w szczególności za:
1) skutki wynikłe z braku nadzoru nad bezpieczeństwem uczniów na
zajęciach szkolnych lub pozaszkolnych;
15
2) nieprzestrzeganie procedury postępowania po zaistnieniu wypadku lub na
wypadek pożaru albo innego niebezpieczeństwa;
3) zniszczenie lub stratę elementów majątku i wyposażenia Szkoły,
przydzielonego im przez kierownictwo Szkoły, a wynikające z
nieporządku, braku nadzoru i zabezpieczenia.
§ 38
1. Do obowiązków wychowawcy oddziału należy:
1) organizowanie procesu wychowania w grupie w szczególności poprzez:
a) tworzenie warunków do rozwoju uczniów, do przygotowania ich do
życia w grupie, w rodzinie, w społeczeństwie;
b) rozwiązywanie ewentualnych konfliktów w grupie, a także między
wychowankami a innymi pracownikami Szkoły;
c) przekształcanie oddziału w grupę samowychowania i
samorządności przy pomocy atrakcyjnych celów lub projektów;
2) współdziałanie z nauczycielami uczącymi w oddziale, koordynowanie ich
działań wychowawczych i organizowanie indywidualnej opieki nad
uczniami posiadającymi określone trudności;
3) współpraca z rodzicami uczniów oraz informowanie ich o wynikach i
problemach w zakresie kształcenia i wychowania;
4) współdziałanie z pedagogiem szkolnym w celu uzyskania wszechstronnej
pomocy dla swoich wychowanków i doradztwa dla ich rodziców;
5) prawidłowe prowadzenie dokumentacji oddziału i każdego ucznia
/dziennik lekcyjny, dziennik zajęć wyrównawczych i dodatkowych,
arkusze ocen, świadectwa szkolne/.
2. Wychowawca oddziału ma prawo do:
1) współdecydowania z uczniami i ich rodzicami o programie i planie
działań wychowawczych na dany rok szkolny lub na dłuższy okres;
2) uzyskania pomocy merytorycznej i psychologiczno-pedagogicznej w
swojej pracy wychowawczej od kierownictwa Szkoły i innych instytucji
wspomagających Szkołę;
3) wystawiania oceny z zachowania swych wychowanków;
4) ustanawiania własnych form nagradzania i motywowania wychowanków;
5) uczestniczenia w charakterze obserwatora w egzaminach poprawkowych i
klasyfikacyjnych swoich wychowanków.
3. Wychowawca oddziału odpowiada przed dyrektorem Szkoły za:
1) osiąganie celów wychowania w swoim oddziale,
2) poziom opieki i pomocy indywidualnej dla swoich wychowanków,
3) prawidłowość dokumentacji przebiegu nauczania uczniów.
16
§ 39
1. Stanowisko trenera w Szkole może zajmować osoba, która:
1) posiada wykształcenie wyższe oraz uprawnienia trenera piłki ręcznej co
najmniej II klasy,
2) postępuje zgodnie z etyką zawodową,
3) posiada umiejętność komunikacji z młodzieżą,
4) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania zawodu.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor Szkoły może za
zgodą Dyrektora Sportowego ZPRP powierzyć wykonywanie funkcji trenera
osobie posiadającej uprawnienia instruktora piłki ręcznej.
§ 40
1. Do zakresu działania trenera piłki ręcznej w Szkole należy realizacja
programu szkolenia sportowego, zatwierdzonego przez Dział Organizacji
Szkolenia ZPRP, opieka nad szkolnym zespołem piłki ręcznej oraz doskonalenie
swojej wiedzy fachowej i umiejętności zawodowych.
2. Do obowiązków trenera w zakresie, o którym mowa w ust. 1, należy w
szczególności:
1) prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją programu szkolenia
sportowego;
2) przygotowywanie okresowych sprawozdań z przebiegu realizacji
programu szkolenia sportowego;
3) przestrzeganie zasad bhp podczas zajęć sportowych;
4) tworzenie przyjaznej atmosfery pomiędzy uczniami Szkoły;
5) sprawowanie opieki nad uczniami w czasie zgrupowań, obozów i
turniejów sportowych;
6) pełnienie funkcji członka ekipy szkoleniowej w czasie zawodów piłki
ręcznej z udziałem szkolnego zespołu sportowego;
7) troska o korzystny wizerunek Szkoły i ZPRP, promowanie ich na
zewnątrz, powstrzymywanie się od opinii i komentarzy, które mogłyby
szkodzić wizerunkowi Szkoły i ZPRP;
8) postępowanie zgodnie z etyką zawodową;
9) systematyczne podnoszenie wiedzy fachowej i umiejętności zawodowych
poprzez uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego.
3. Trener ma prawo w szczególności do:
1) samodzielnego realizowania programu sportowego;
2) pomocy w swych działaniach ze strony dyrektora Szkoły oraz Działu
Organizacji Szkolenia ZPRP;
3) korzystania z odpowiednich warunków pracy;
4) rzetelnej i sprawiedliwej oceny jego pracy.
17
4. Trener podlega służbowo dyrektorowi Szkoły, a w czasie jego
nieobecności – wicedyrektorowi Szkoły.
5. Trener ponosi odpowiedzialność w szczególności za :
1) prawidłową realizację programu szkolenia sportowego i związaną z tym
dokumentację i sprawozdawczość;
2) życie i zdrowie powierzonych jego opiece uczniów Szkoły w czasie zajęć,
zgrupowań i zawodów sportowych;
3) właściwe reprezentowanie interesów sportowych Szkoły i ZPRP.
§ 41
1. Do obowiązków kierownika i wychowawcy internatu należy w
szczególności:
1) zapewnienie odpowiednich warunków do nauki i odpoczynku dla każdego
wychowanka;
2) wpajanie wychowankom kulturalnych form zachowań;
3) wyrabianie u wychowanków nawyków higienicznych;
4) sprawowanie nadzoru nad ciszą nocną;
5) organizowanie pomocy medycznej podczas dyżuru.
2. Kierownik i wychowawca internatu odpowiada w szczególności za:
1) bezpieczeństwo wychowanków;
2) prowadzenie dokumentacji dyżuru;
3) kontrolę obecności wychowanków w internacie.
§ 42
Zakresy praw i obowiązków pracowników Szkoły nie wymienionych w
§ 35-41 określa dyrektor Szkoły w umowach o pracę lub w umowach
cywilnoprawnych.
§ 43
1. Pracownicy Szkoły ponoszą odpowiedzialność służbową przed
dyrektorem Szkoły za prawidłowe wykonanie ich zadań oraz za naruszenie ich
obowiązków, określoną w statucie i regulaminie Szkoły.
2. Niezależnie od odpowiedzialności służbowej, o której mowa w ust. 1,
pracownicy Szkoły ponoszą także odpowiedzialność dyscyplinarną lub karną,
jeżeli przepisy szczególne lub umowy przewidują taką odpowiedzialność.

Rozdział 7
Zasady rekrutacji uczniów do Szkoły
§ 44
Szkoła jest szkołą bezrejonową; Szkoła prowadzi nabór uczniów z terenu
całego kraju.
§ 45
1. O przyjęcie do Szkoły może ubiegać się osoba, która przedłoży:
1) podanie o przyjęcie do Szkoły;
2) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane przez lekarza medycyny
sportowej lub innego uprawnionego lekarza;
3) pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych;
4) zdjęcia w ilości wskazanej przez Szkołę.
2. Uczniem Szkoły może zostać osoba, która ponadto spełni z wynikiem
pozytywnym kryteria selekcji wymienione w § 47 oraz przedłoży oryginał
świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenie o wynikach egzaminu
gimnazjalnego.
§ 46
1. Naboru uczniów do Szkoły dokonuje komisja rekrutacyjna w składzie:
1) dyrektor lub wicedyrektor Szkoły jako przewodniczący;
2) wyznaczeni nauczyciele;
3) wyznaczeni trenerzy.
2. Komisję rekrutacyjną powołuje dyrektor Szkoły.
3. W pracach komisji może brać udział przedstawiciel ZPRP wyznaczony
przez Dyrektora Sportowego.
§ 47
Rekrutacja odbywa się według kryteriów selekcji zatwierdzanych na
każdy rok przez Dyrektora Sportowego ZPRP.
§ 48
Decyzję o przyjęciu ucznia do Szkoły podejmuje dyrektor Szkoły na
wniosek komisji rekrutacyjnej po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego.

Rozdział 8
Uczniowie Szkoły
§ 49
1. Uczniowie Szkoły są uczniami liceum ogólnokształcącego i
mieszkańcami internatu szkolnego, z zastrzeżeniem ust. 7.
2. Jeżeli uczniowie Szkoły byli zawodnikami klubów piłki ręcznej przed
rozpoczęciem nauki w Szkole, zachowują przynależność do tych klubów.
3. Uczniowie Szkoły są także członkami szkolnego zespołu sportowego
piłki ręcznej, z którym uczestniczą w rozgrywkach piłki ręcznej na zasadach
określonych przez ZPRP.
4. Uczniowie Szkoły mogą być ponadto członkami kadry narodowej w
piłce ręcznej i reprezentantami Polski w tym sporcie w zawodach
międzynarodowych.
5. Uczniowie Szkoły są podmiotami praw i obowiązków z tytułów
wymienionych w ust. 1-4 i ponoszą współodpowiedzialność za realizację celów
Szkoły.
6. Uczniowie Szkoły podlegają odpowiedzialności porządkowej i
dyscyplinarnej za naruszenie obowiązków wynikających z tytułów, o których
mowa w ust. 1-4.
7. Osoby pochodzące z Płocka lub jego najbliższych okolic mogą być
uczniami Szkoły i nie korzystać z pobytu w internacie szkolnym.
§ 50
1. Uczniowie Szkoły mają prawo do:
1) poszanowania godności własnej i nietykalności osobistej;
2) zorganizowanego na właściwym poziomie procesu kształcenia i szkolenia
sportowego;
3) opieki wychowawczej i warunków zapewniających im bezpieczeństwo,
ochronę zdrowia oraz ochronę przed wszelkimi formami przemocy
fizycznej i psychicznej;
4) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktycznowychowawczym i szkolenia sportowego;
5) poszanowania swobody przekonań i poglądów, w tym
światopoglądowych i religijnych;
6) rozwijania swoich zdolności, talentów i zainteresowań;
7) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny postępów w nauce i szkoleniu
sportowym;
8) pomocy w przypadku trudności w nauce i nabywaniu umiejętności
sportowych;
9) korzystania z poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego i
sportowego.
2. Uczniowie Szkoły mają także prawo do korzystania:
1) z pomieszczeń w internacie na zasadach określonych w odrębnym
regulaminie;
2) z pomieszczeń szkolnych, pracowni komputerowej, księgozbioru,
sprzętu oraz środków dydaktycznych i sportowych podczas zajęć
pozalekcyjnych .
§ 51
1. Za wybitne osiągnięcia w nauce i w sporcie uczniowie Szkoły mogą
być wyróżniani i nagradzani przez nauczycieli i organy Szkoły wyróżnieniami i
nagrodami, a w szczególności:
1) pochwałą wychowawcy lub trenera w obecności oddziału lub zespołu
sportowego;
2) pochwałą dyrektora lub wicedyrektora Szkoły w obecności uczniów;
3) listem gratulacyjnym lub dyplomem;
4) nagrodą rzeczową /upominek, wycieczka itp./ lub pieniężną;
5) listem gratulacyjnym do rodziców.
2. Uczniowie Szkoły jako zawodnicy mogą być ponadto wyróżniani,
nagradzani i odznaczani w trybie i na zasadach wynikających z obowiązujących
przepisów i regulaminów ZPRP.
§ 52
1. Jeżeli prawa ucznia, o których mowa w § 50, zostały naruszone w
sposób rażący, uczniom lub ich opiekunom prawnym przysługuje skarga
złożona w trybie określonym w ust. 2-6.
2. Skargę składa się w formie pisemnej do dyrektora Szkoły najpóźniej w
terminie 7 dni od daty stwierdzenia faktu naruszenia praw ucznia.
3. Skargę rozpatruje komisja powołana przez dyrektora Szkoły w
składzie:
1) dyrektor Szkoły jako przewodniczący;
2) nauczyciel uczący w danym oddziale, pedagog lub trener;
3) wychowawca oddziału ucznia składającego skargę.
4. Osoba, której dotyczy skarga, nie może być członkiem komisji.
5. Komisja uznaje lub oddala skargę w terminie 14 dni od daty jej
złożenia i powiadamia o tym skarżącego.
6. Od rozstrzygnięcia komisji uczeń lub jego opiekunowie prawni mogą
złożyć odwołanie do Kuratorium Oświaty w Warszawie – Delegatura w Płocku
w terminie 14 dni od daty otrzymania powiadomienia, o którym mowa w ust. 5.
§ 53
1. Uczniowie Szkoły są obowiązani w szczególności do:
1) dokładania należytej staranności w nauce i szkoleniu sportowym oraz do
dążenia do osiągnięcia w nich jak najlepszych rezultatów zgodnie z
posiadanymi predyspozycjami i zdolnościami;
2) systematycznego uczestnictwa w zajęciach programowych Szkoły, w tym
w obozach i zgrupowaniach sportowych;
3) udziału w zawodach w barwach zespołu sportowego Szkoły;
4) reprezentowania barw narodowych w przypadku powołania do kadry
narodowej i reprezentacji Polski;
5) godnego reprezentowania Szkoły i ZPRP jako uczniowie i sportowcy;
6) przestrzegania regulaminów i innych przepisów obowiązujących w
Szkole, w internacie oraz w ZPRP;
7) przestrzegania dobrych obyczajów i ogólnie obowiązujących zachowań
oraz norm społecznych.
2. Uczniowie Szkoły, o których mowa w § 49 ust. 2, są ponadto
obowiązani do reprezentowania barw klubu macierzystego na zasadach
określonych w przepisach ZPRP.
§ 54
1. Uczniowie Szkoły podlegają odpowiedzialności porządkowej i
dyscyplinarnej za naruszenie postanowień statutu i regulaminu Szkoły oraz
regulaminu internatu szkolnego, a także poleceń swoich przełożonych.
2. Kary na uczniów mogą nakładać:
1) nauczyciel i trener;
2) wychowawca oddziału lub internatu;
3) dyrektor lub wicedyrektor Szkoły;
4) rada pedagogiczna Szkoły.
3. Na uczniów mogą być nakładane następujące kary:
1) upomnienie wychowawcy oddziału, wychowawcy internatu lub trenera;
2) upomnienie dyrektora Szkoły w obecności wychowawcy lub trenera;
3) ustna nagana dyrektora Szkoły w obecności uczniów Szkoły;
4) pisemna nagana dyrektora Szkoły z wpisem do arkusza ocen;
5) skreślenie z listy uczniów Szkoły;
6) wydalenie ze Szkoły.
4. O nałożonych karach nagany należy powiadomić co najmniej jednego z
opiekunów ucznia. Kary skreślenia z listy uczniów lub wydalenia ze Szkoły
mogą być nakładane po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego.
5. Uczniowie Szkoły podlegają także odpowiedzialności materialnej za
uszkodzenie lub zniszczenie mienia Szkoły. Niezależnie od kary porządkowej
wyrządzone szkody powinny być naprawione przez sprawcę lub jego
opiekunów prawnych.
6. Uczniowie Szkoły podlegają ponadto karaniu za przewinienia
popełnione w związku z ich uczestnictwem w rozgrywkach piłki ręcznej oraz z
udziałem w zgrupowaniach i zawodach kadr narodowych i reprezentacji Polski
w trybie i na zasadach określonych w regulaminach poszczególnych rodzajów
rozgrywek oraz w akcjach szkolenia centralnego ZPRP.
§ 55
1. Uczeń może być wydalony ze Szkoły na skutek notorycznego łamania
regulaminu Szkoły i internatu oraz zasad współżycia społecznego w grupach
szkolnych, a także w razie popełnienia ciężkiego przewinienia, zwłaszcza:
1) wnoszenia alkoholu na teren Szkoły lub do internatu albo spożywania
alkoholu na terenie Szkoły lub internatu;
2) pobicia lub udziału w bójkach;
3) kradzieży na szkodę Szkoły, kolegów lub osób trzecich;
4) używania, propagowania lub rozprowadzania środków odurzających lub
halucynogennych;
5) zachowania zagrażającego zdrowiu lub życiu własnemu i innych osób;
6) dopuszczenia się czynu powszechnie uznanego za nieobyczajny.
2. Uchwałę o wydaleniu ucznia ze Szkoły podejmuje rada pedagogiczna,
a wykonuje dyrektor Szkoły.
3. Uchwała, o której mowa w ust. 2, powinna być doręczona opiekunom
prawnym ucznia wraz z uzasadnieniem nie później niż w terminie 14 dni od
daty jej podjęcia.
4. Od decyzji o wydaleniu ze Szkoły opiekunom prawnym ucznia
przysługuje odwołanie do Kuratorium Oświaty w Warszawie – Delegatura w
Płocku w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
§ 56
1. Uczeń może być skreślony z listy uczniów Szkoły, jeżeli nie uzyskał
promocji do następnej klasy, z zastrzeżeniem ust. 3.
2. Postanowienia § 55 ust. 2-4 stosuje się odpowiednio.
3. Od skreślenia z listy uczniów Szkoły z powodu, o którym mowa w
ust. 1, można odstąpić za zgodą Dyrektora Sportowego ZPRP.
§ 57
1. Uczeń może być skreślony z listy uczniów Szkoły także w przypadku,
kiedy nie kwalifikuje się do dalszego szkolenia sportowego ze względu:
1) na stan zdrowia,
2) na brak zadowalających postępów w nabywaniu umiejętności sportowych.
2. Decyzję, o której mowa w ust. 1, podejmuje dyrektor Szkoły po
uzyskaniu akceptacji Dyrektora Sportowego ZPRP nie później niż do końca
kwietnia danego roku. Decyzja powinna być doręczona przynajmniej jednemu z
opiekunów prawnych ucznia w ciągu 14 dni od daty jej podjęcia.
3. Od decyzji o skreśleniu z listy uczniów Szkoły z przyczyn
wymienionych w ust. 1 przysługuje odwołanie do Prezesa ZPRP w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
4. Uczeń skreślony w trybie ust. 1 i 2 może uczyć się w Szkole do końca
danego roku szkolnego.
5. Rezygnacja z uczęszczania przez ucznia do Szkoły przed jej
zakończeniem zgodnie z założeniami programowymi może nastąpić na pisemny
wniosek opiekunów prawnych złożony na trzy miesiące przed terminem
zakończenia roku szkolnego.
Rozdział 9
Gospodarka finansowa i majątkowa Szkoły
§ 58
1. Szkoła prowadzi gospodarkę finansową i majątkową zgodnie z
zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości dla jednostek
organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, otrzymujących dotacje
z budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego na realizację
zadań Szkoły.
2. Plany finansowe oraz sprawozdania finansowe Szkoły wymagają
zatwierdzenia przez Zarząd ZPRP.
3. Dyrektor Szkoły odpowiada za przestrzeganie przepisów, o których
mowa w ust. 1.
§ 59
1. Nauka w Szkole jest bezpłatna.
2. Środki finansowe na działalność Szkoły pochodzą z:
1) dotacji z budżetu państwa lub z państwowego funduszu celowego;
2) części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu
terytorialnego;
3) działalności własnej Szkoły;
4) darowizn, spadków i zapisów.
3. Środki, o których mowa w ust. 2 pkt 2, mogą być przeznaczone
również na modernizację i doposażenie pomieszczeń użytkowanych przez
Szkołę.
§ 60
1. Szkoła może również otrzymywać wpłaty od rodziców uczniów.
2. Wysokość wpłat, o których mowa w ust. 1, zatwierdza Prezes ZPRP na
wniosek dyrektora i rady pedagogicznej Szkoły.
3. Środki, o których mowa w ust. 1, przeznacza się na poprawę warunków
socjalnych uczniów, w szczególności na:
1) pokrycie kosztów imprez okolicznościowych i kulturalno-oświatowych;
2) dofinansowanie pobytu uczniów na zawodach i obozach;
3) zakup podręczników i pomocy dydaktycznych;
4) dofinansowanie zakupu sprzętu na potrzeby Szkoły;
5) zakup nagród.
4. Środki pochodzące z wpłat rodziców uczniów mogą być gromadzone
na koncie Szkoły.
§ 61
1. Do reprezentowania Szkoły w sprawach finansowych i zaciągania
zobowiązań majątkowych jest upoważniony dyrektor lub wicedyrektor Szkoły
działający wspólnie z głównym księgowym Szkoły.
2. Decyzje w sprawach, o których mowa w ust. 1, mogą być
podejmowane w granicach środków ujętych w planie finansowym Szkoły.
Rozdział 10
Postanowienia końcowe
§ 62
1. Zmiana statutu Szkoły następuje w drodze uchwały Zarządu ZPRP
podjętej z własnej inicjatywy albo na wniosek dyrektora lub rady pedagogicznej
Szkoły.
2. Zmiany, o których mowa w ust. 1, dyrektor Szkoły przedstawia do
opinii Kuratorium Oświaty w Warszawie – Delegatura w Płocku.
§ 63
1. Decyzja w sprawie likwidacji Szkoły może być podjęta jedynie w
formie uchwały Zarządu ZPRP.
2. Likwidacja Szkoły może być dokonana z zachowaniem warunków
określonych w art. 84 ust. 3 i 4 ustawy, o której mowa § 3 ust. 1 pkt 1.